Aanvaardbaar gebruik

Dit beleid voor aanvaardbaar gebruik verklaart de voorwaarden tussen jou en ons die van toepassing zijn op jouw toegang van onze website [www.sensodyne.nl] (onze site). Dit beleid voor aanvaardbaar gebruik is van toepassing voor alle gebruikers en bezoekers van onze site.

Jouw gebruik van onze site betekent dat je alle bepalingen in dit beleid voor aanvaardbaar gebruik, een supplement bij de gebruiksvoorwaarden van onze website, accepteert en er akkoord mee gaat om ze na te leven.

Verboden gebruik

Je mag onze site alleen voor legale doeleinden gebruiken.

Je mag onze site niet gebruiken op volgende wijzen:

 • Op enigerlei wijze die een van toepassing zijnde lokale, nationale of internationale wet of regulering schendt.
 • Op enigerlei wijze die onwettig of frauduleus is of die een onwettig of frauduleus doel of effect heeft.
 • Voor het doel van het schaden of pogen tot schaden van minderjarigen op enigerlei wijze.
 • Om materiaal dat niet voldoet aan onze inhoudelijke normen te versturen, bewust te ontvangen, uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken.
 • Om ongevraagd of niet-geautoriseerd advertentie- of promotiemateriaal of enige andere vorm van vergelijkbare werving (spam) over te dragen of versturen.
 • Om bewust gegevens of materiaal over te dragen, versturen of uploaden die virussen, trojans, wormen, time-bombs, keyloggers, spyware, adware of andere schadelijke programma's of vergelijkbare computercode bevat die ontwikkeld is om de werking van computersoftware of -hardware negatief te beïnvloeden.

Je gaat ook akkoord met het volgende:

 • Je zult geen deel van onze site reproduceren, dupliceren of doorverkopen in overtreding van de bepalingen van de gebruiksvoorwaarden van onze website.
 • Je zult geen toegang verwerven tot, interfereren met of beschadingen of storingen veroorzaken in:
 • enig onderdeel van onze site;
 • enige apparatuur of het netwerk waarop onze site opgeslagen wordt;
 • enige software die gebruikt wordt voor het uitvoeren van onze site; of
 • enige apparatuur, netwerken of software die eigendom is van derden of door derden gebruikt wordt.

Interactieve diensten

Van tijd tot tijd kunnen we interactieve diensten aanbieden op onze site ("interactieve diensten").

Als we een interactieve dienst aanbieden, vertrekken we duidelijke informatie aan je over het type dienst dat wordt aangeboden, of het gemodereerd wordt en welk vorm van moderatie er gebruikt wordt (waaronder of het gaat om menselijke of automatische moderatie).

We zullen ons best doen om mogelijke risico's voor gebruikers (voor kinderen in het bijzonder) door derden te beoordelen bij het gebruik van een interactieve dienst op onze site en we zullen geval per geval beslissen of het geschikt is om de dienst in kwestie te modereren (inclusief welke moderatie er gebruikt moet worden) in functie van deze risico's. We zijn echter niet verplicht om een interactieve dienst die we aanbieden op onze site te controleren, bewaken of modereren en we sluiten expliciet enige aansprakelijkheid uit van het verlies of de schade die optreedt als gevolg van een gebruik van een interactieve dienst door een gebruiker die in overtreding is met onze inhoudelijke normen, ongeacht of de dienst gemodereerd wordt of niet.

Het gebruik van een van onze interactieve diensten door een minderjarige is onderhevig aan de goedkeuring van hun ouder of voogd. Ouders die hun kinderen toelaten om een interactieve dienst te gebruiken worden aanbevolen om met hun kinderen te communiceren over hun veiligheid online - moderatie op het internet is immers niet onfeilbaar. Minderjarigen die een interactieve dienst gebruiken, moeten op de hoogte gesteld worden van de potentiële risico's voor hen.

Inhoudelijke normen

Deze inhoudelijke normen zijn van toepassing op al het materiaal dat u bijdraagt aan onze site (bijdragen) en op alle interactieve diensten die ermee verband houden. 

Je moet voldoen aan de geest van de volgende normen alsook aan de letterlijke betekenis ervan. De normen zijn van toepassing op elk onderdeel van een bijdrage alsook het geheel.

Bijdragen moeten:

 • Nauwkeurig zijn (als ze feiten vermelden).
 • Oprecht zijn (als ze een mening uitdragen).
 • Voldoen aan de van toepassing zijnde wet in het VK alsook in het land van waaruit ze gepost worden.
Bijdragen mogen geen:
 • Materiaal bevatten dat lasterlijk is voor een persoon.
 • Materiaal bevatten dat obsceen, aanstootgevend, haatdragend of opruiend is.
 • Seksueel expliciet materiaal promoten.
 • Geweld promoten.
 • Discriminatie promoten op basis van ras, geslacht, geloof, nationaliteit, handicap, seksuele voorkeur of leeftijd.
 • Inbreuk maken op copyrights, databaserechten of handelsmerken van een andere persoon.
 • Informatie bevatten die mogelijk misleidend kan zijn.
 • Informatie bevatten in overtreding met een juridische plicht aan een derde, zoals een contractuele plicht of een vertrouwelijkheidsplicht.
 • Illegale activiteiten promoten.
 • Materiaal bevatten dat bedreigend is, dat misbruik maakt van de privacy van een ander of deze schendt, of dat ergernis, ongemak of nodeloze angst veroorzaakt.
 • Materiaal bevatten dat iemand anders waarschijnlijk zal treiteren, van streek maken, beschamen, alarmeren of ergeren.
 • Inhoud bevatten die gebruikt wordt om zich voor te doen als iemand anders, om uw identiteit verkeerd weer te geven of om een relatie met een andere persoon uit te drukken.
 • Indruk geven dat ze door ons uitgedragen worden als dat niet het geval is.
 • Materiaal bevatten die onwettige daden zoals (bijvoorbeeld) copyrightinbreuk of computermisbreuk aanmoedigt, promoot of ondersteunt.

Opschorting en beëindiging

We zullen, naar eigen oordeel, bepalen of er een inbreuk heeft plaatsgevonden van dit beleid van aanvaardbaar gebruik via het gebruik van onze site. Als er een inbreuk van dit beleid is opgetreden, kunnen we actie ondernemen die wij als geschikt beschouwen.  

Het niet naleven van dit beleid voor aanvaardbaar gebruik vormt een materiële inbreuk tegen de gebruiksvoorwaarden die gelden voor jouw gebruik van onze site en kunnen ervoor zorgen dat we een of meer van de volgende acties ondernemen:

 • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente terugtrekking van uw recht om onze site te gebruiken.
 • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van posts of materiaal dat u op onze site geüpload heeft.
 • Verstrekken van een waarschuwing aan jou.
 • Opstarten van een juridische procedure tegen je voor terugbetaling van alle kosten op basis van een schadelloosstelling (waaronder, maar niet beperkt tot, redelijke administratieve en juridische kosten) die het gevolg zijn van de inbreuk.
 • Verdere juridische procedures tegen jou.
 • Vrijgave van dergelijke informatie aan wetshandhavingsinstanties als we dat redelijkerwijs noodzakelijk achten.

We sluiten aansprakelijkheid voor acties die genomen worden als respons op inbreuken op dit beleid voor aanvaardbaar gebruik. De acties die in dit beleid beschreven zijn, zijn niet beperkend en we kunnen nog andere acties ondernemen die wij redelijkerwijs passend achten.

Wijzigingen in Beleid voor aanvaardbaar gebruik

We kunnen dit beleid voor aanvaardbaar gebruik op eender welk moment herzien door deze pagina aan te passen. Je wordt verwacht om deze pagina af en toe op eventueel doorgevoerde wijzigingen te controleren - ze zijn immers juridisch bindend voor jou. Sommige van de bepalingen in dit beleid voor aanvaardbaar gebruik kunnen vervangen worden door bepalingen of kennisgevingen die elders op onze site gepubliceerd staan.

Sensodyne Repair & Protect en Sensodyne Rapid Relief zijn medische hulpmiddelen. Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzingen